Kalendarz dni płodnych

Regularność cyklu

Obserwowanie cyklu miesiączkowego poza chęcią samopoznaniem głównie służy wyznaczaniu okna dni płodnych (ang.: fertility window) w celu zwiększenia szansy zajścia w ciążę ale także jej świadomemu zapobieganiu.

Generalnie aby wyznaczyć to okno bierze się pod uwagę żywotność plemników oraz czas życia komórki jajowej. Zbadano, że plemniki są w stanie przetrwać w śluzie szyjkowym kobiety nawet do 5-7 dni! Z tego względu nawet współżyjąc 5 dni przed owulacja kobieta ma szansę na zajście w ciążę. Jednocześnie komórka jajowa po owulacji obumiera po 12 -24 godzinach. Rozbieżność długości życia komórki wynika z badań klinicznych i publikacji naukowych. 

Zakładając idelany 28 dniowy cykl, w którym owulacja nastąpiła pomiędzy 13 a 15 dniem, dni płodne trwają od 7 do 15 dnia cyklu. Należy jednak zauważyć, że długi cykl to taki powyżej 35 dni a krótki poniżej 25 dni (niektórzy przyjmują, że zakres trwania regularnego cyklu to 25-35 dni) . Długość cyklu pomiędzy 25 a 35 dniami przyjmuje się za normalny, jeśli jego długość jest stostunkowo powtarzalna, czyli nie zmiania się o więcej niż 5 dni. Trudno jest orzec dlaczego jedne kobiety mają dłuższe a inne krótsze cykle. Częściowo jest to sprawa genetyczna a częściowo środowiskowa i związana ze stylem życia. Cykle długie częściej niż normalne bywają bezowulacyjne i  mogą też być skutkiem zbyt intensywnych treningów, diety czy niektórych dolegliwości takich jak zespół policystycznych jajników czy hiperprolaktynemia. Krótkie cykle z kolei mogą być następstwem zapalenia przydatków czy zaburzeń hormonalnych.

Długość krwawienia miesiączkowego nie powinna przekraczać 7 dni. Dodatkowo, znaczenie ma dynamika krwawienia miesiączkowego: po stopniowym zwiększaniu natężenia do 2-3 dnia cyklu, krwawienie powinno stopniowo się zmniejszać. 

Płodność a cykl

Dodatkowe zjawiska występujące w cyklu jak przedłużone plamienia przed miesiączką lub wydłużone plamienia pomiesiączkowe oraz krwawienia śródcykliczne nasuwają wątpliwości co do prawidłowości cyklu. Pojęcie regularnych cykli jest bardzo ważne, gdyż pozwala w sposób prosty, lecz niezbyt precyzyjny, zorientować się czy miesiączki związane są z owulacją i posiadaną płodnością. 

Z jednej strony cykle regularne sugerują występowanie owulacji i występują zwykle u kobiet płodnych. Cykle nie spełniające tych kryteriów mogą świadczyć o zaburzeniach płodności, w tym braku owulacji. Do ciąży może jednak dochodzić również w cyklach znacznie skróconych lub wydłużonych. Z drugiej strony regularne cykle też mogą występować u kobiet z niepłodnością i brakiem owulacji. Obecność cykli regularnych zdecydowanie ułatwia obserwację cyklu i wyznaczanie okresów płodnych i niepłodnych. 

Metody obserwacji cyklu nie są oparte na kalendarzowym obliczaniu dni. Dlatego, obserwacja biomarkerów płodności sprawdza się również w cyklach nieregularnych oraz cyklach bezowulacyjnych. Obserwacja temperatury i śluzu pozwala na precyzyjne ustalenie objawów zbliżającej się płodności oraz potwierdzić odbycie owulacji.

Etapy płodności w cyklu kobiety

Generalnie rzecz ujmując cykl kobiety można podzielić na etapy pod kątem jej płodności. W cyklu kobiety można wyróżnić poziom niższy i wyższy podstawowej temperatury podstawowej ciała (PTC)  mierzony według dobrych praktyk. O dobrych praktykach w mierzeniu PTC możesz przeczytać artykule: Czego można się dowiedzieć z obserwacji PTC?

Poziom niższy utrzymuje się od początku cyklu do owulacji a poziom wyższy następuje od owulacji do następnej miesiączki. Przyjmuje się, że skok PTC z niższego na wyższy wynosi około 0,2-0,5 stopnia Celsjusza i zachodzi pod wpływem zmiany wydzielanych hormonów w procesie owulacji. Trzykrotne zanotowanie wyższego poziomu temperatury ponad 6 poprzedzających pomiarów sugeruje wystąpienie owulacji. Oznacza to, że metoda monitorowania PTC jest metodą ex post wyznaczania owulacji. Jednak kilkumiesięczna obserwacja PTC pozwala dokładniej przewidzieć owulację w kolejnych cyklach. W wyniku zmian hormonalnych poziom PTC opada do poziomu niższego w momencie nastąpienia kolejnej miesiączki. Niepłodność względna – trwa od pierwszego dnia miesiączki do około 5 dni przed owulacją. Średnio (zakładając cykl 28 dniowy) przyjmuje się, że etap ten trwa około to ok. 10 dni. Niepłodność jest względna, ponieważ plemniki mogą “doczekać się” uwolnienia komórki jajowej i może dojść do zapłodnienia nawet bez współżycia w dniu owulacji.  U kobiet, które mają krótkie cykle bezpłodność względna jest krótsza, a u kobiet z długimi cyklami dłuższa. W trakcie niepłodności względnej temperatura podstawowa ciała utrzymuje się na poziomie niższym.

Faza płodna – obejmuje owulację i dni około owulacyjne (5 dni przed owulacja i trzy dni po). Chociaż komórka jajowa żyje krótko (12-24 godziny) to nie ma nigdy pewności kiedy nastąpiła sama owulacja (czyli uwolnienie jej do jajowodu) i kiedy komórka jest gotowa do zapłodnienia.  Ze względu na różny przebieg cyklu u kobiet przyjmuje się, że faza płodna rozpoczyna się 7 dni przed owulacją i trwa do 3-4 dni po owulacji. Dokładna obserwacja ciała (w tym temperatury podstawowej ciała i śluzu) i poznanie swoistych dla swojego organizmu objawów pozwala kobiecie dokładniej wyznaczać fazę płodną. W fazie płodnej następuje skok temperatury z poziomu niższego na wyższy. Najpopularniejsza zasadą jest zasada 3 na 6 (ang. three over six) czyli 3 pomiarów z rzędu powinno mieć wyższe wartości niż 6 pomiarów poprzedzających te trzy. 

Faza niepłodności bezwzględnej – zaczyna się od obumarcia niezapłodnionej komórki jajowej i trwa do dnia wystąpienia miesiączki (złuszczenia endometrium). W tej fazie żywotność plemników nie ma znaczenia. Faza niepłodności bezwzględnej trwa około 11-10 dni. Często faza bezpłodności bezwzględnej mylona jest z fazą lutealną (od owulacji do kolejnej miesiączki),  która trwa z reguły 14 dni i nie ma na nią wpływu długość trwania cyklu. Różnica w długości fazy lutealnej a niepłodności bezwzględnej właśnie wynika z długości życia komórki jajowej i potencjalnej szansy na zapłodnienie przez 24h po owulacji.  Należy zauważyć, że niektóre kobiety niestety mają zaburzoną fazę lutealną. Medycznie nazywane jest to niewydolnością fazy lutealnej. Zwykle pojawia się to u kobiet z krótkimi cyklami ale nie tylko. Niewydolność fazy lutealnej może być przyczyną problemów z zagnieżdżeniem zarodka. Diagnoza tej nieprawidłowości wymaga pogłębionej, długoterminowej obserwacji swojego zdrowia ginekologicznego. O niewydolności fazy lutealnej więcej dowiesz się w artykule: Zagnieżdżanie sie zarodka, a faza lutealna? Co to jest niewydolność fazy lutelanej?

W fazie niepłodności bezwzględnej PTC utrzymuje się na wyższym poziomie. Jeśli nie doszło do zapłodnienia i następuje kolejna miesiączka PTC opada do poziomu niższego.

Cykle miesięczne kobiety

Cykl menstruacyjny to termin używany do opisania sekwencji wydarzeń zachodzących
w ciele kobiety, aby w pełni zrozumieć zachodzące procesy oraz pojęcia takie jak dni płodne warto poznać zasadę funkcjonowania i przebieg cyklu menstruacyjnego. 

Medycznie przyjmuje się, że regularny cykl trwa średnio 28 dni. Rozpoczyna się w okresie dojrzewania czyli między 12 a 13 rokiem życia i trwa do ustąpienia okresu płodności, czyli menopauzy przypadającej zwykle pomiędzy 45 a 55 rokiem życia. 

W czasie trwania cyklu następuje seria zmian w produkcji hormonów, strukturze macicy
i jajników, które sprawiają, iż zajście w ciążę staje się możliwe. Równolegle
i skoordynowanie przebiegają w ciele kobiety dwa cykle: jajnikowy oraz menstruacyjny (maciczny – wskazujący na zmiany zachodzące w wyściółce macicy). 

 • Cykl jajnikowy obejmuje procesy związane z dojrzewaniem pęcherzyków jajnikowych, uwolnieniem żeńskiej komórki płciowej oraz powstaniem ciałka żółtego. Dzieli się on na trzy etapy:
 1.   Stadium pęcherzykowe (1 – 13 dzień cyklu)
  W tym czasie następuje rozwój i powstanie dojrzałego pęcherzyka jajnikowego (inaczej nazywanego pęcherzykiem Graafa). Powstaje również torebka pęcherzyka zawierająca komórki gruczołowe odpowiedzialne za wydzielanie estrogenów. 
 1.  Owulacja (ok. 14 dzień) 
  Następuje pęknięcie dojrzałego pęcherzyka jajnikowego i uwolnienie do jajowodu dojrzałej komórki płciowej, która tylko w tej postaci zdolna jest do zapłodnienia. Jeśli do tego nie dojdzie w odpowiednim czasie, komórka ulega degradacji. 
 1. Stadium lutealne (15 – 28 dzień)
  Zamyka ono cykl jajnikowy. Pod wpływem hormonu luteinizującego pęcherzyk Graafa przekształca się w ciałko żółte, które wydziela progesteron (hormon ten będzie odpowiadał za utrzymanie ciąży, jeśli dojdzie do zapłodnienia). Po zapłodnieniu ciałko żółte przekształca się w tzw. ciałko żółte ciążowe, a jeśli do zapłodnienia nie dojdzie w ciałko białawe. 
 • Cykl zmian zachodzących w macicy dotyczy regulacji i utrzymania wyściółki macicy do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. 

Zmiany w obrębie błony śluzowej macicy są bezpośrednio związane ze zmianami
w obrębie jajnika. Wytwarzane przez jajniki estrogeny i progesteron wpływają na grubość oraz właściwości fizjologiczne błony śluzowej macicy. W cyklu macicznym również możemy wyróżnić pewne etapy (należy pamiętać, że długość trwania poszczególnych faz uzależniona jest od specyfiki organizmu kobiety)

 1. Faza miesiączkowa (1 – 5 dzień)
  W pierwszy dzień cyklu płciowego przypada pierwszy dzień menstruacji – czyli krwawienia, które powstaje w wyniku złuszczania się powierzchniowej warstwy błony śluzowej. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie owulacja jest początkiem cyklu naturalnego kobiety, lecz z racji tego, że trudno jednoznacznie ją określić przyjęło się, że pierwszy dzień miesiączki jest właśnie tym początkowym dniem, ponieważ łatwiej go zidentyfikować.
 1. Faza odbudowy (6 – 14 dzień)
  Etap ten polega na odnowieniu się błony śluzowej. Proces ten jest stymulowany działaniem estrogenów wytwarzanych przez rozwijający się pęcherzyk jajnikowy. Za koniec tej fazy uważa się moment pęknięcia pęcherzyka Graafa. 
 1. Faza wydzielnicza (15 – 27 dzień)
  Pęcherzyk Graafa przekształca się w ciałko żółte wytwarzające progesteron. Pod wpływem tego hormonu błona śluzowa macicy staje się coraz grubsza, przez co jest gotowa do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej, która zagnieździ się i umożliwi dalszy rozwój zarodka. 
 1. Faza martwicza (28 dzień)
  W wyniku niedoboru progesteronu i zmniejszeniu stężenia estrogenów (w przypadku kiedy nie doszło do zapłodnienia) następuje obumieranie błony śluzowej, co doprowadza do złuszczania jej w postaci kolejnej miesiączki. 

U każdej kobiety długość każdego etapu może być inna, dlatego niezwykle ważne jest monitorowanie objawów charakterystycznych dla każdej fazy cyklu. Jest to możliwe dzięki dokładnej i rzetelnej obserwacji i kontroli symptomów owulacji, o których więcej w artykule: Symptomy owulacji.